Projekty...

Spotkanie projektowe w Borównie Szkolenia rolników i przetwórców Wyjazd studialny


Promocja idei rolnictwa ekologicznego
i agroturystyki
w rolniczych rejonach Polski Południowej.


Czas trwania projektu: styczeń 2008 - grudzień 2009

Osoby do kontaktu:
Maria Staniszewska - koordynator
Aleksandra Józewicz - PR projektu


      Tereny Polski Południowej charakteryzują się dużymi walorami przyrodniczymi. Gospodarstwa na tych terenach są niewielkie, z reguły oparte na tradycyjnej, ekstensywnej gospodarce. Na skutek mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej drobna produkcja rolnicza staje się nieopłacalna. Prowadzi to do porzucania terenów uprawnych, co niesie ze sobą postępującą sukcesję lasów i utratę różnorodności biologicznej. Aby przeciwdziałać temu zjawisku należy dążyć do zwiększania wiedzy na temat alternatyw dla wielkoobszarowych gospodarstw przemysłowych, jakimi niewątpliwie są: rolnictwo ekologiczne, rozwój rynków lokalnych i zrównoważonej turystyki.


      Projekt Promocja idei rolnictwa ekologicznego w rolniczych rejonach Polski Południowej ma na celu
podnoszenie świadomości mieszkańców terenów wiejskich nt. zasad zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększanie i rozpowszechnianie wiedzy nt. produkcji ekologicznej, przetwórstwa, agroturystyki oraz lokalnej dystrybucji i konsumpcji. Ze względu na zasięg terytorialny projektu: województwo śląskie, opolskie i małopolskie ważne jest, aby w inicjatywy włączać organizacje lokalne - stąd partnerami projektu są dwa nowe stowarzyszenia:
w Namysłowie - Namysłowska Inicjatywna na Rzecz Ekologii i Rozwoju,
w Gminie Lipnica Murowana - Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych, Ekologicznych i Tradycyjnych.
Transfer wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań zapewni udział w projekcie partnera szwedzkiego: Biodynamic Research Intitute.

Projekt ma jeszcze jedno ważne zadanie: zwiększanie aktywności osób zamieszkujących na terenach wiejskich poprzez wspieranie inicjatyw społecznych i profesjonalizację działań podmiotów trzeciego sektora działających na tych obszarach.


Planowane działania:

 • uruchomienie stałych punktów doradczych w Namysłowie, Lipnicy Murowanej oraz
  kontynuacja działań Pozarządowego Ośrodka Informacji o Rolnictwie Ekologicznym w Gliwicach

 • kampania informacyjna nt. rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich

 • wizyta studialna w Jarnie w Szwecji

 • Śląski Kiermasz Ekologiczny

 • uruchomienie giełdy produktów ekologicznych w Lipnicy Murowanej

 • utworzenie sieci gospodarstw agroturystycznych połączonych ścieżkami traperskimi
  w rejonie Nowego Wiśnicza, Lipnicy Murowanej i Rajbrotu

 • udział w imprezach promocyjnych w Namysłowie i Lipnicy Murowanej

 • uruchomienie mobilnego stoiska z produktami ekologicznymi

 • szkolenia dla rolników

 • warsztaty dla organizacji pozarządowych

 • konferencja międzynarodowa podsumowująca projekt


  eea_iln  norgrant       

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej.

fopDodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową