O nas


Polski Klub Ekologiczny jest jest organizacją ogólnopolską, która w 2005r. obchodziła jubileusz 25-lecia. Podstawą działania Klubu jest uchwalony na  Nadzwyczajnym  Walnym  Zjeździe w  dniu  20 listopada 2004r. Statut.

Uznając prawo każdej osoby ludzkiej do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk, Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.

Cele działania Klubu są następujące:

    - uznanie zrównowazonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa,
    - ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roslin i ochrona całego
      dziedzictwa przyrodniczego,
    - ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
    - kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego
      gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem
      a rozwojem cywilizacji,
    - powszechna edukacja ekologiczna.

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach jest jednostką terenową założoną w 1988 r.
Osobowość prawną  uzyskało po  zarejestrowaniu  w  Sądzie  Okręgowym  w  Katowicach  w  dniu  6 stycznia 1993 r.

W zależności od prowadzonego programu i projektu, działania PKE Gliwice obejmują teren:

    - miasta Gliwice;
    - województwa śląskiego;
    - całej Polski.

PKE Koło Miejskie w Gliwicach jest członkiem:

    - Koalicji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego (której Sekretariat prowadzi)
    - Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego (BWLE www.bwle.most.org.pl),
    - Gliwickiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Współpracuje ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS), www.zielonasiec.pl
O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl