Projekt


Finansowanie zrównoważonej przyszłości
(org. Financing sustainable futures)

jo pe li
Link do źródła zdjęcia: http://foeeurope.org/stand-Jogbhan-people-Liberia-060514

Czas trwania projektu: 1.01.2014-31.12.2016

Osoby do kontaktu:

Maria Staniszewska
Aleksandra Józewicz

Celem ogólnym projektu jest przyczynianie się do redukcji ubóstwa i głodu, budowanie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju (Milenijne Cele Rozwoju - MDGs 1, 7 i 8) oraz przestrzegania praw człowieka. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie świadomości i aktywnego poparcia opinii publicznej, społeczeństwa obywatelskiego UE i decydentów systemów finansowych i inwestycyjnych dla zrównoważonego inwestowania w krajach Globalnego Południa.

Dla osiągnięcia tych celów potrzebna jest reorganizacja europejskich mechanizmów finansowych, które powinny wspierać inwestycje przyczyniające się do rozwoju gospodarczego uwzględniającego dobro ludzi i środowiska. Mowa tutaj głównie o krajach rozwijających się, w których często dochodzi do łamania praw człowieka, zajmowania terenów należących do rdzennych społeczności, a także ograniczania lub wręcz uniemożliwiania dostępu do wody pitnej i zawłaszczania terenów uprawnych, dających do tej pory możliwość produkcji żywności i stanowiących bardzo często jedyne źródło dochodu dla członków tej społeczności. Duże koncerny, wykorzystujące bezduszne mechanizmy rynkowe, inwestują pieniądze w plantacje roślin energetycznych, pasz stosowanych w przemysłowej hodowli zwierząt, czy produkcji tłuszczów roślinnych na olbrzymią skalę. Banki z jednej strony finansują kredytami takie przedsięwzięcia a z drugiej banki oferują swoim klientom możliwość zainwestowania środków finansowych w tego typu przedsięwzięcia, nie informując ich o rodzaju i konsekwencjach takiej inwestycji.

Działania założone w projekcie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości ludzi, aby mogli świadomie podejmować decyzje i inwestować w zrównoważone przedsięwzięcia. Większa świadomość obywateli UE na te temat przełoży się również na wywieranie nacisku na decydentów UE.

Działania w ramach projektu to:
- strona internetowa i wydawanie elektronicznego kwartalnika
- spotkania informacyjne dla szerokiej publiczności
- tłumaczenie tematycznych materiałów.

Projekt realizowany w ramach sieci:
foe

Projekt dofinansowany ze środków UE
ue
O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl