Ochrona wód


Współpraca w ramach Koalicji na rzecz Czystego Bałtyku


morze Koalicja na rzecz Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic - www.ccb.se) jest międzynarodową sieciową organizacją, pierwszą o tym charakterze powstałą na początku lat 90-ych w Helsinkach. CCB łączy wysiłki 26 ekologicznych organizacji z 10 nadbałtyckich krajów w celu promocji, koordynacji, wymiany doświadczeń i współpracy dla ochrony zasobów oraz poprawy stanu środowiska w Regionie Morza Bałtyckiego. Koalicja poprzez swój sekretariat, a zarazem swoje organizacje członkowskie, jest aktywna na poziomie międzynarodowym jak 

i poszczególnych krajów bałtyckich, poprzez:
 • lobbing,
 • rozpowszechnianie informacji, edukację ekologiczną,
 • konkretną współpracę przy projektach,
 • wsparcie udzielane organizacjom członkowskim.
Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach współpracuje z CCB od 1996r. specjalizując się w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, co koreluje z problematyką promocji rolnictwa ekologicznego charakterystyczną dla koła gliwickiego.

Od 2008r. do końca 2009r. sekretarz Coalition Clean Baltic zlecił i powierzył kołu gliwickiemu PKE prowadzenie części spraw sekretariatu CCB, w następującym zakresie:
 • Promocja dobrego ekologicznego statusu wody w zakresie zrównoważonej
  gospodarki ściekowej i ochrony wód w zlewni Morza Bałtyckiego
 • Koordynacja działań na rzecz zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Bałtyku
 • Pomoc organizacjom członkowskim CCB prowadzącym projekty „wodne”
  w aspekcie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, w szczególności
  Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach rzek zlewiska Morza Bałtyckiego,
 • Wsparcie wdrażania projektów eko-sanitacyjnych na Białorusi, Ukrainie i Rosji
 • Śledzenie i ocena procesu wdrażania RDW na obszarze zlewiska Bałtyku
  oraz relacjonowanie dla sieci CCB jego przebiegu na poziomie:
  - kilku krajów bałtyckich,
  - HELCOM-u,
  - Komisji Europejskiej i EEB.
 • Promocja rolnictwa ekologicznego w krajach bałtyckich poprzez zróżnicowane działania,
  w tym monitorowanie wdrażania Planu Rozwoju Terenów Wiejskich w 2009r.
 • Opracowanie propozycji działań CCB w dziedzinie „Ochrona wód przed
  zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego” z widocznymi: celem i strategią wdrażania
 • Reprezentowanie CCB oraz prezentowanie poglądów i opinii koalicji w sprawie
  problemów Regionu Morza Bałtyckiego na forach krajowych i międzynarodowych
 • Przygotowywanie artykułów i raportów na stronę internetową oraz do newslettera CCB,
  w tym nt. realizacji europejskiej polityki wodnej oraz rolnej.
 • Opracowywanie wniosków aplikacyjnych, sprawozdań i raportów finansowych
  oraz merytorycznych dla sponsorów CCB

Koalicja na rzecz Czystego Bałtyku, a dokładnie jej sekretariat w Uppsali jest naszym partnerem w dwuletnim projekcie „Eko-sanitacja obszarów wiejskich o zabudowie rozproszonej w dorzeczu Górnej Wisły”. Rolą CCB w projekcie była organizacja części merytorycznej wyjazdu studyjnego do Szwecji, który odbył się w czerwcu 2009r. dla polskich inżynierów i reprezentantów gmin oraz instytucji naukowych: Politechniki Śl. i Instytutu Budownictwa MiE Rolnictwa IBMER z Krynicy.
Ta poglądowa „lekcja”, bazująca na licznych wdrożeniach specjalistów szwedzkich pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązań separacji i utylizacji substancji nawozowych ze ścieków oraz zastosowania naturalnych metod oczyszczania ścieków na obszarach o niskiej koncentracji zabudowy. Specjaliści szwedzcy będą również współautorami broszury nt. dobrych rozwiązań eko-sanitacyjnych, opracowywanej w ramach projektu, jak również uczestnikami konferencji podsumowującej projekt sanitacyjny, zaplanowanej na III kw. 2010r.

[AS]  


O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl