Ochrona wód


Proekologiczne rozwiązania w gospodarowaniu ściekami
w zabudowie rozproszonej na obszarach wiejskich


Promowane będą efektywne kosztowo, bezpieczne dla zdrowia i środowiska rozwiązania oczyszczania ścieków, odpowiednie do warunków wiejskich, przy wykorzystaniu doświadczeń naukowców oraz praktyków polskich i szwedzkich (IBMER Krynica, WRS Uppsala).

Celem działań w ramach projektu będzie podniesienie świadomości mieszkańców rejonów o niskiej  koncentracji  zabudowy,  gdzie  nieopłacalne  jest  budowanie  systemów  zcentralizowanych,  o możliwościach budowy przydomowych systemów utylizacji i oczyszczania ścieków bytowych: tanich w realizacji (przy wykorzystaniu miejscowych materiałów i siły roboczej), bezpiecznych dla zdrowia i środowiska, które mogą być źródłem substancji nawozowych, wody i energii.
Na terenach o rozproszonej zabudowie eko-sanitacyjne, naturalne metody oczyszczania ścieków, lepiej sprawdzą się w działaniu niż konwencjonalne oczyszczalnie „z betonu i stali”, uzbrojone
w kilometry sieci kanalizacyjnych, których eksploatacja często przewyższa możliwości fanansowe mieszkańców wsi.

Zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę w zakresie eko-sanitacji oraz poznanie sprawdzonych m.in. w Szwecji rozwiązań, będzie rosło wraz z wymaganiami nałożonymi na rolników indywidualnych przez standardy Dobrej Praktyki Rolniczej. Po 2009r. gospodarstwa pobierające dotacje w ramach programów rolno-środowiskowych muszą wykazać się rozwiązanym problemem odprowadzenia ścieków, zarówno z produkcji rolnej jak z gospodarstwa domowego. Problem „niedostatecznej sanitacji obszarów wiejskich i rekreacyjnych” jest (obok „ochrony przed powodzią”) najistotniejszym problemem gospodarki wodnej na całym obszarze regionu wodnego Górnej Wisły (zlewni: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoka, Sanu oraz samej Wisły od Przemszy do Sanu), co zidentyfikowano w ramach procedury wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Sanitacja, jako pilne działania naprawcze wejdą z pewnością jako priorytetowe do Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy. Działania edukacyjne w tym zakresie, uruchomienie punktów informacyjno-doradczych sprzyjać będzie pomyślnemu wdrażaniu inwestycji sanitacyjnych przez indywidualnych rolników.

Polski Klub Ekologiczny, podejmując problematykę eko-sanitacji rozszerza swą dotychczasową, ponad 10-letnią działalność związaną ze zrównoważonym rozwojem terenów wiejskich i promocją rolnictwa ekologicznego, o aspekty ściśle związane z ochroną środowiska wodnego. Zrównoważona sanitacja terenów wiejskich przyczyni się do zamykania obiegów substancji nawozowych
w gospodarstwach produkujących metodami ekologicznymi, podniesienia standardów życia na wsi
i umożliwi rolnikom ekologicznym korzystanie z bezpośrednich dopłat rolno-środowiskowych.


ccb
Koalicja na Rzecz Czystego Bałtyku - utworzone w 1990 roku
w Helsinkach stowarzyszenie skupiające organizacje pozarządowe
regionu Morza Bałtyckiego (obecnie 27 członków). Koalicja prowadzi działania i rozpowszechnia informacje dotyczące rozwiązań dla ochrony środowiska Bałtyku. Zrównoważone metody oczyszczania ścieków należą do piorytetowych działań CCB.
www.ccb.se

pke
Polski Klub Ekologiczny jest ogólnopolską organizacją ekologiczna, działającą od 1980r. Koło Miejskie  w Gliwicach (założone w 1988 r.)
działa na rzecz ochrony środowiska poprzez prowadzenie projektów
i inicjatyw, głównie poprzez edukację ekologiczną. Klub jest członkiem CCB, realizuje projekty związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, promocją rolnictwa ekologicznego oraz zrównoważoną sanitacją terenów o zabudowie rozproszonej.
www.pkegliwice.pl


podstawowe wiadomosci scieki wymogi prawne rozwiązania techniczne kryteria wyboru
Podstawowe wiadomości
o ściekach
Wymogi prawne Rozwiązania techniczne urządzeń do oczyszczania ścieków (w opracowaniu) Kryteria wyboru układu oczyszczania ścieków
(w opracowaniu)

Przydatne linki
http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/index.html
http://www.ibmer.org.pl/index.htm
http://www.pkekrynica.org/index.htm     
"Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych".O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl