Ochrona wód


Proekologiczne rozwiązania w gospodarowaniu ściekami
w zabudowie rozproszonej na obszarach wiejskich


Działalność człowieka jest nieodłącznie związana z otaczającym go środowiskiem naturalnym. Ważnym jego elementem jest woda, której nieustanny obieg wpływa na życie na Ziemi. Całość wód można w uproszczeniu podzielić na wody opadowe, powierzchniowe i podziemne. Wymienione rodzaje są ze sobą w ścisłym powiązaniu i razem tworzą stale krążący obieg wody.

Każdy ma prawo do korzystania z powszechnych zasobów wody. Podstawą egzystencji jest dostęp do wody oraz możliwość przebywania w otoczeniu, którego elementem są czyste wody naturalne. Działalność ludzka wpływa bezpośrednio na środowisko wodne w otoczeniu, ale również oddziałuje  na globalny  obieg wody.  Wpływ ten  jest  najbardziej  zauważalny  właśnie na wsi. W gospodarstwie oddziałuje się na środowisko bezpośrednio poprzez produkcję rolniczą oraz fakt bytowania w bliskości przyrody. Dlatego też negatywne oddziaływanie człowieka na wody naturalne jest odczuwalne poprzez zmiany jakości wody czerpanej ze studni i stanu jakości wód powierzchniowych.spółpraca w ramach CCB (Koalicja Czystego Bałtyku).

„Zrównoważona sanitacja” (zwana Eko-sanitacją) jest częścią globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju podjętych w 2002r. w Johannesburgu w ramach Milenijnych Celów Rozwoju (Cel 7), dotyczących Zintegrowanego Gospodarowania Zasobami Wodnymi. Uznanie przez Narody Zjednoczone roku 2008 „Międzynarodowym Rokiem Sanitacji” świadczy o priorytetowym charakterze problematyki sanitacyjnej dla poprawy równości, dobrobytu, jakości wód i rozwoju gospodarczego.

sanitacja

W niektórych krajach europejskich, takich jak Szwecja, Niemcy czy Norwegia, przez ostatnie dziesięć lat opracowano i wprowadzano tzw. systemy zrównoważonej sanitacji. Systemy te obejmują m.in. separację u źródła ścieków domowych na różne frakcje, takie jak szare ścieki, mocz czy fekalia, w  celu ponownego  wykorzystania  zasobów  naturalnych (substancji biogennych,  wody i energii cieplnej).

W Polsce, problem niedostatecznej sanitacji dotyczy ponad 14,5 mln ludności (38% populacji), zamieszkałej głównie w małych, wiejskich miejscowościach w zabudowie rozproszonej (RLM < 2000). Pomimo znacznego postępu w budowie systemów kanalizacyjnych z centralnymi oczyszczalniami ścieków (zobligowanymi Traktatem Akcesyjnym), znaczna część ludności
w aglomeracjach wiejskich pozostaje poza programami budowy oczyszczalni, wspieranymi
z funduszy unijnych do 2015r.

Podejmowane w skali kraju działania oraz obowiązujące wymogi prawne skupiają się na zmniejszeniu zanieczyszczenia wód związkami nawozowymi (głównie azotu i fosforu) pochodzącymi z działalności rolniczej oraz ze ścieków komunalnych. Odnosząc wymagane działania do poziomu gminy stajemy przed zadaniem uporządkowania gospodarki ściekami w granicach każdego gospodarstwa. Skuteczne i umiejętne zagospodarowanie ścieków przynosi korzyści w postaci czystego otoczenia oraz polepszenia jakości wody w studni i najbliższej rzece – osiąga się w ten sposób zauważalny efekt ekologiczny, a w dłuższym okresie czasu również skutek ekonomiczny - dzięki możliwemu odzyskowi zawartych w ściekach substancji nawozowych.

Stąd  idea  dwuletniego  projektu  promocyjno-edukacyjnego pt.  Eko-sanitacja  obszarów  wiejskich  w zabudowie rozproszonej w dorzeczu Górnej Wisły (patrz Projekt), który prowadzić będą dwa koła Polskiego Klubu Ekologicznego: w Gliwicach i Krynicy. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych".

podstawowe wiadomosci scieki wymogi prawne rozwiązania techniczne kryteria wyboru
Podstawowe wiadomości
o ściekach
Wymogi prawne Rozwiązania techniczne urządzeń do oczyszczania ścieków (w opracowaniu) Kryteria wyboru układu oczyszczania ścieków
(w opracowaniu)

Przydatne linki
http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/index.html
http://www.ibmer.org.pl/index.htm
http://www.pkekrynica.org/index.htm


     
"Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych".O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl